انجمن پيپ ايران|تنها انجمن تخصصي پيپ توتون سيگاربرگ قهوه|پاسارگادتاباک
کمی از فصل من مانده - نسخه‌ی قابل چاپ

+- انجمن پيپ ايران|تنها انجمن تخصصي پيپ توتون سيگاربرگ قهوه|پاسارگادتاباک (https://www.pipeclubiran.com)
+-- انجمن: مباحث مربوط به پيپ (https://www.pipeclubiran.com/forum-5.html)
+--- انجمن: انواع پيپ (https://www.pipeclubiran.com/forum-6.html)
+---- انجمن: شعر پیپ (https://www.pipeclubiran.com/forum-18.html)
+---- موضوع: کمی از فصل من مانده (/thread-4440.html)کمی از فصل من مانده - salarsamadian - 2019/02/26

دارم به بی مجالی خود فکر می کنم
با ذهن پيرسالی خود فکر می کنم
هرسال وقت کشتن شمع تولدم
بر قتل احتمالی خود فکر می کنم
گاهی دلم برای خودم تنگ ميشود
گاهی بجای خالی خود فکر می کنم
نارس تر از هميشه به توجيه بودنم
روی خواص کالی خود فکر می کنم
يادم بخير  آينه ام  مثل من نداشت
با ياد بی مثالی خود فکر می کنم
با اين يقين که شعر نه ، شاعر شنيدنی ست
من با من خيالی خود فکر می کنم
سرشار پاسخی بخودم پرسشيم نيست
در خود به بی سوالی خود فکر می کنم
من زنده ام هنوز و غزل؟ نه، ترانه؟ نه
تنها به گوشمالی خود فکر می کنم

محمدعلی بهمنی