انجمن قهوه و پیپ پاسارگاد تاباك

نسخه‌ی کامل: پیپ انگلیسی
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
از رویتر تا گلستان چند سال گذشته؟!
هنوز بوی پیپ ِانگلیسی می آید
بوی جورابِ چینی ی ِدم کرده ...
در پوتینِ واکس نخورده ی روسی

قندها راهم غسل دهیم...
این زبانِ تلخ ...
در هیچ کله پزی خریدار ندارد!!!

«فرانو»