انجمن قهوه و پیپ پاسارگاد تاباك

نسخه‌ی کامل: نیمه پنهان ماه
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
شب به سایه می خزد
عبور می کنند
بی شکیب این ستارگان در به در
وقتی که ماه
عاشقانه هایش را کنج تاریک آسمان
برای شهاب سنگی زمزمه می کند
من پیپم را نفس می کشم
و از خیل آن همه چشمک چشم می پوشم
در حسرت آن چند ثانیه ی گداخته ی آسمان
و کیست که بداند در نیمه پنهان ماه رودهای جاری اشک به کجا سرازیرند